Skip to main content

ES teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos galimybės dar neišnaudotos

|   Pranešimai spaudai

Pranešimas spaudai

Liuksemburgas, 2024 m. vasario 28 d.

 

Reguliarus ataskaitų dėl teisinės valstybės principo taikymo teikimas yra svarbus prevencinis žingsnis.

Europos Komisijos metodika ir vertinimo metodai galėtų būti patikslinti.

Ataskaitos rekomendacijos valstybėse narėse kol kas mažai įgyvendinamos.

 

Nuo 2020 m. metinė Teisinės valstybės principo taikymo ataskaita yra viena iš įvairių ES priemonių, skirtų užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų laikomasi teisinės valstybės principo. Tai – prevencinė priemonė, kurios paskirtis – stebėti pokyčius visame bloke ir padėti priimti savalaikius sprendimus. Šiandien paskelbtoje apžvalgoje Europos Audito Rūmai nagrinėja ataskaitą ir atkreipia dėmesį ne tik į sunkumus, susijusius su  sinergijos su kitomis priemonėmis užtikrinimu, bet ir į žemą ataskaitos rekomendacijų valstybėms narėms įgyvendinimo lygį.

Ataskaitoje atsispindi pačios Europos Komisijos vertinimas ir nuomonė dėl reikšmingų teisinės valstybės principo įgyvendinimo pokyčių ES šalyse. Joje daugiausia dėmesio skiriama keturioms teminėms sritims: teisingumo sistemoms, kovos su korupcija sistemai, žiniasklaidos pliuralizmui ir laisvei ir kitiems instituciniams klausimams, susijusiems su stabdžių ir atsvarų sistema. Kadangi ataskaita nėra teisiškai privaloma, ji grindžiama geranorišku valstybių narių bendradarbiavimu. Nuo 2022 m. ataskaitoje taip pat teikiamos rekomendacijos valstybėms narėms, o Komisija imasi tolesnių veiksmų, kad įvertintų, kokiu mastu jos buvo įgyvendintos.

Teisinė valstybė yra vienas pagrindinių Europos Sąjungos principų ir labai svarbu, kad šio principo būtų griežtai laikomasi. Tačiau tyrėjai, pilietinė visuomenė ir tarptautinės organizacijos praneša apie teisinės valstybės padėties blogėjimą ir net sistemingus pažeidimus kai kuriose valstybėse narėse, todėl ES į tai reagavo  sustiprindama aktyvesnį tikrinimą, – pažymi už apžvalgą atsakinga Audito Rūmų narė Laima Liucija Andrikienė. – Kaip ES auditoriai, mes pranešame, kad 2022–2023 m. visiškai įgyvendinta tik dešimtadalis teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos rekomendacijų, šiek tiek daugiau nei pusė buvo įgyvendinta bent iš dalies, o dėl daugiau nei trečdalio rekomendacijų nepadaryta jokios pažangos.

Auditoriai taip pat pažymi, kad kai kurioms rekomendacijoms įgyvendinti gali prireikti kelerius metus trunkančių suderintų pastangų, ir pripažįsta, kad valstybėms narėms čia tenka pagrindinis vaidmuo. Ataskaita yra metinė, joje pateikiama tik naujausia informacija apie praėjusių metųpokyčius. Tačiau, rengiantis paskelbti penktąją ataskaitą, auditoriai atkreipia dėmesį į galimybę įvertinti platesnes daugiametes teisinės valstybės padėties tendencijas.

Be to, auditoriai nurodo galimybes pagerinti vertinimo proceso įrodymų seką, siekiant geriau dokumentuoti kaip Europos Komisija nusprendžia, kokius klausimus nagrinėti ir kaip ji klasifikuoja jų rimtumo lygį. Be to, ataskaitoje vartojama terminologija, pagal kurią klasifikuojami teisinės valstybės klausimai, skiriasi nuo terminų, vartojamų kitose ES teisinės valstybės priemonėse. Pavyzdžiui, ataskaitoje „rimtas susirūpinimas“ savaime nereiškia „šiurkštaus ir nuolatinio vertybių pažeidimo“ pagal ES sutarties 7 straipsnio procedūrą arba „teisinės valstybės principų pažeidimo“ pagal Sąlygų reglamentą.

Galiausiai auditoriai pabrėžia, kad metodika, kuria remdamasi Komisija rengia ataskaitą, gali būti skaidresnė. Nors dalis metodikos yra prieinama viešai, ji galėtų būti labiau išplėtota ir atskleista, kad suinteresuotosios šalys galėtų geriau suprasti vertinimo metodus.

Pagrindinė informacija

Teisinė valstybė yra visuotinis valdymo principas ir viena iš pagrindinių ES vertybių. Kad skatintų ir puoselėtų teisinę valstybę, ES naudoja įvairias procedūras, priemones ir instrumentus. Europos Komisijos metinė teisinės valstybės principo taikymo ataskaita yra viena iš naujausių priemonių – pirmą kartą ji buvo paskelbta 2020 m.

Apžvalgoje 02/2024 paaiškinamas ataskaitos vaidmuo ES teisinės valstybės priemonių rinkinyje, kaip ji yra rengiama ir kokių imamasi tolesnių veiksmų. Jos tikslas – padėti suprasti ataskaitos vietą platesnėje ES teisinės valstybės aplinkoje. Tai – ne audito ataskaita, o apžvalga, grindžiama viešai prieinama informacija ir specialiai šiam tikslui surinkta medžiaga. Ja nesiekiama suteikti patikinimo ar parengti naujų rekomendacijų.

Apžvalga 02/2024 „Komisijos ataskaitos dėl teisinės valstybės principo taikymo“ pateikiama Audito Rūmų interneto svetainėje, ji papildo vasario 22 d. paskelbtą Specialiąją ataskaitą 03/2024 dėl teisinės valstybės priemonių sistemos, skirtos ES finansiniams interesams apsaugoti.

Kontaktai spaudai

Audito Rūmų spaudos tarnyba: press@eca.europa.eu

         Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu, mob. tel. (+352) 691 551 502

Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu, mob. tel. (+352) 621 552 224